HUTBA DŽUMA-NAMAZ 04.01.2013

VJERA U NAŠEM PLANU ZA ZAPOČETU GODINU

Čovjek je vrijeme i vrijeme ga određuje jer mu je to Uzvišeni odredio, zato čovjek računa vrijeme da bi sebe znao obračunati.

Allah, dž.š, kaže: “On je Sunce izvorom svjetlosti učinio, a Mjesec sjajnim i položaje mu odredio, da biste znali broj godina i računanje…” (Junus, 5)

Eto, Gospodar naš nas je podučio i omogućio nam da računamo vrijeme. Koji god kalendar koristimo On je odredio da godina ima 12 mjeseci.

Allah dž.š. kaže: “Broj mjeseci u Allaha je 12, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta…” (Tevbe, 36)

Evo ovi mjeseci se broje i izbrojasmo ih 12 po hidzretskom kalendaru nešto ranije a po gregorijanskom prije nekoliko dana. Hidžretsku smo obilježili kako i priliči jer je vezana za događaj hidžre, a ovu smo otrpili jer su neki slavili. Šta god da smo radili prošli ponedjeljak mi smo na početku kalendarske godine i to je nepobitno. Svaki početak ima određene posebnosti.
Ovog kalendarskog početka preispitajmo se i u plan svojih aktivnosti planirajmo nešto od Ahiretskih blagodati jer mi nismo dunjalučari:

Kome onaj svijet bude glavna briga, Allah će učiniti njegovo srce bogatim, poslove će mu olakšati, i dunjaluk će mu sam dolaziti. A kome dunjaluk bude prva briga pred očima, Allah će mu dati siromaštvo, otežat će mu poslove, a od dunjaluka mu neće doći ništa osim ono što mu je određeno“.

Gdje je vjera u našim planovima, koliko nas je planiralo ove godine na umru ili na hadždž, koliko nas je planiralo pročitati neko od kapitalnih djela iz islama, neki još nisu isplanirali da isčitaju do kraja Kur’an , neki nisu pročitali ni jednu zbirku hadisa, neki ne znamo samo nekoliko sura, itd.
• Sve se planira, planirajmo biti bolji ljudi, bolji Allahovi robovi, koji će se pokajati za grijehe i istrajati u tome:
O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, uveo…” (Et-Tahrim, 8)

Pokajanje je znak da smo napustili griješenje a to je već dio plana za budućnost.
Od Ebu Musa el-Es’arije r.a. se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s. rekao: “Uzviseni Allah preko noci pruza ruku ne bi li se pokajao onaj ko je grijesio preko dana, a preko dana pruza ruku ne bi li se pokajao onaj ko je grijesio preko noci. Tako ce ciniti sve dok Sunce ne izadje sa zapada.”

• Planirajmo u budžetu izdvajanje na Allahovom putu.
Prvi i osnovni način održavanja institucije ( džemata kao društvene jedinice) je kroz sistem članarine.U pogledu ovoga, postoji nekoliko pristupa na koja ukazujemo kroz grupu koja prakticira takav pristup.
Postoje oni koji nisu svjesni važnosti same članarine pa nisu još ni članovi, neki čak povremeno ili redovito učestvuju u vjerskim aktivnostima u džematu.
Postoje i oni koji ne razumiju sistem članarine na pravi način.Oni zbog toga što ne shvataju, da oni kojima je Uzvišeni dao više prihode trebaju da izdvajaju više za instituciju vjere. Neprimjereno je da oni koji imaju veća mjesečna primanja plaćaju članarinu u rangu sa onima koji imaju duplo manja primanja.
Savjet i jednima i drugima moraju biti riječi našeg Poslanika :
Bilježi Taberani od Huzejfe b. jemana, radijallahu ‘anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao:
Onaj ko se ne brine za stanje muslimana on im i ne pripada, a onaj ko ne omrkuje i ne osvanjuje kao savjetnik Allahu, Njegovom poslaniku, Njegovoj knjizi, vođi muslimana i običnim muslimanima, taj njima i ne pripada.”

Drugi način je da izdvojimo u ovoj i u narednim godinama dodatne iznose za kupovinu i izgradnju islamskog centra. Ovo je prilika za sve nas koji volimo ovu vjeru da steknemo ime hajir sahibija, vakifa, graditelja Allahove kuće i vakufa trajnog dobra na ovim prostorima.

Brate i sestro, investiraj u svoj centar u svoju zajednicu, to je investicija u očuvanje porodice, naše zajednice ovdje, a na Ahiretu je mnogostruka nagrada. Uzvišeni Allah dž.š. u Kur’anu za one koji dijele na njegovom putu imatak kaže:
Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova, a u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“ (El-Beqare, 261)

Plan na početku godine treba i ovo da sadrži, koliko ću ove godine izdvojiti za ovu svrhu. Postoji mnogo načina da se plan realizira, na nama je da ukomponiramo jedan od načina. Izdvajanjem iznosa u gotovini ili u mjesečnom uplaćivanju. Znajmo da je to, ono što će nas ubrojati u korisne ljude za našu zajednicu a poslušajmo našeg Poslanika Muhammeda s.av.s.:
Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je neko od ashaba upitao: ‘‘O Allahov Poslaniče, ko je od ljudi najdraži Allahu?“ Pa je on, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:”Allahu najdraži čovjek je onaj koji je najkorisniji ljudima. I Allahu najdraže djelo je radost koju doneseš muslimanu, ili da od njega otkloniš tugu, ili da za njega vratiš dug, ili da od njega odagnaš glad. A da idem sa svojim bratom muslimanom kako bih mu pomogao pri nekoj potrebi draže mi je nego da čitav mjesec provedem u džamiji u itikafu”.

Budimo oni koji će planirati i koji će nastojati ostvariti planirano. Budimo oni sa kojima će se moći planirati hajir i dobro. Ako smo članovi planira se sa našim iznosom održavanje zajednice a ako nismo onda je to sramota. Članarina je minimum minimuma sa kojim pokazujemo tu fizičku vezu sa vjerom i svjedočimo joj pripadnost.Sad je početak i ako nisi do sada, kreni od početka, učlani se….
Akon as je prošla prilika da damo za kupovinu prvih prostorija, nemojmo dozvoliti da nas prilika prođe sad, prilike budu I prođu ali i mi budemo i prođemo. Konačno poslušajmo Allaha s. v. t.
On u Svojoj knjizi kaže:
Sejtan vas plasi neimastinom i navraca vas da budete skrti, a Allah vam obecava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve.” ( El-Bekare, 268. )