HUTBA DŽUMA-NAMAZ 15.02.2013

DAREŽLJIVOST NAŠEG POSLANIKA KAO UZOR DAREŽLJIVOSTI  

Uzvišeni Allah s.v.t. njega je učinio divnim uzorom i on je u svakom segmentu djelovanja to i ostvario, bio je vrh u  svakom pogledu ljudskog djelovanja pa sami m tim i darežljivosti.

Daržljivost se ogleda u lijepom ponašanju, u govoru, u imetku, u gostoprimstvu, u svakoj potrebi drugoga od nas. Darežljivost je potreba za svakoga pojednica ali i za društvenu zajednicu. Zajednica treba darežljive i njihovu darežljivost. Darežljivost razvija ljubav i bratstvo i povezuje ljude. Darežljivost čuva,  od škrtosti, pohlepe, zavidnosti, ljubomore, oholosti, grubosti i mnogih štetnih osobina. Kur'an je podučio našeg Poslanika a samim tim i sve nas od koga dolazi opskrba:

 „Reci: “Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi i On najbolje opskrbljuje.” (Suretu Sebe’, 39)

Resulullah s.a.v.s. je spoznao ko je izvor opskrbe i kako postupati sa onim sa čime nas je On opskrbio.

Sa sigurnošću možemo reći da je Muhammed, s.a.v.s. bio oličenje darežljivosti. Bio je darežljiviji od rodne i blagoslovljene kiše koja padne na suhu i zamrlu zemlju. Kad je u pitanju dijeljenje imetka i pomaganje drugima on nikada nije rekao ”ne”, osim na tešehhudu (kod riječi  ”la ilahe illallah”- ”nema boga osim Allaha”), i da nije tešehhuda nikada ne bi rekao ”ne”.

  • Davao je toliko da se onaj kome bi udjelio imetak ne bi više bojao siromaštva, jer on je poslan da usavrši plemeniti moral kod ljudi.
  • Znao je udijeliti jednom čovjeku stado između dva brda, vođi svakog arapskog plemena dao je po stotinu deva, siromahu koji je tražio odjeću, skinuo je svoj jedini ogrtač i dao, i nikada nikog nije odbio niti vratio praznih ruku.
  • Davao je i onda kad je i njemu samom bilo potrebno, udjeljivao je i u siromaštvu.
  • Znao je podijeliti  ogromni ratni plijen a da sebi ništa nebi  uzeo. Njegova kuća je bila otvorena za sve ljude.

Njegovo dobročinstvo i darežljivost potvrdili su i oni koji su se borili protiv njega. Za njegovom sofrom su jeli i  Arapi, i Židovi, i nije zabilježeno da je odbio gosta i da mu je bilo teško i tjeskobno zbog ugošćavanja i davanja potrebnima.

Brojni su hadisi u kojima nas je upozorio na važnost dijeljenja tj darežljivosti.

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Nema dana u kojem osvanu robovi, a da dva meleka ne siđu i jedan ne kaže: „Allahu, daj darežljivcu ostatak imetka!” I drugi kaže: „Allahu, daj škrtici propast!” (Buharija i Muslim)

Prenosi Esma kći Ebu Bekra, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Dijeli i ne prebrojavaj (ne čuvaj), pa da tebi Allah broji i ne gomilaj, pa da ti Allah uskrati!” (Buharija i Muslim)

Poznate su njegove riječi: ”Tako mi Allaha, sadaka neće umanjiti imetak.” Zatim: ”Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka lijepo ugosti gosta.” (Buhari)

Sa dovom Uzvišenom da nas učini slijedbenicima našeg „divnog primjera“ i da budemo oni  za koje meleki uče dove za povećanje imetka!