O KURBANU

O KURBANU

Zaklati kurban po hanefijskom mezhebu je vadžib za svaku muslimana ako ima viška sredstava na dan bajrama da prelaze nisab (granicu na osnovu koje se smatra neko dužnikom) a on ove godine iznosi 2872,00 eura. Jedan kurban se kolje za porodicu osim ako supruga nem aposebnu imovinu i prelazi nisab. Osnova za ovu obaveze vidimo iz riječi Uzvišenog (u prijevodu značenja):

“…Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji!” (El-Kevser, 2. ajet) a i iz riječimi Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem: ”Onaj ko je (kurban) zaklao prije Bajram namaza, neka ga ponovo zakolje!”(Muttefekun alejhi)

Ovu obaveza koja podsjeća na Ibrahimovu I Ismailovu spremnost na žrtvu je obaveza koju nam je Poslanik Muhammed a.s. ličnim primjerom pokazao kako se sprovodi u djelo.

Od Ebu Ejjuba Ensarije, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “U doba Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, domaćin je klao kurban za sebe i za svoje ukućane”

Klanje kurbana ima svoju veliku vrijednost. To najbolje potvrđuju Poslanikove, sallallahu alejhi we sellem, riječi:
“Čovjek ne Kurban-bajram, ne može ništa draže Allahu uraditi, nego što je pustiti krv (kurbana). Ona (tj. zaklana životinja) će na Sudnjem danu doći sa svojim rogovima, papcima i runom (dlakom). Kurbanska krv stigne prije do Allaha, dželle šanuhu, nego što padne na zemlju. Zato se i vi radujte kurbanu!”

Upitan: “Šta su ovi kurbani?” – Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je odgovorio: “Sunnet vašeg oca Ibrahima.”
Upitan: “A šta mi od njih imamo?” – odgovorio je: “Za svaku dlaku po jedan sevab.”
Upitan: “A šta je sa runom?” – Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je odgovorio: “Za svaku dlaku runa po jedan sevab.”

Smisao klanja kurbana, između ostalog, se ogleda u sljedećem:

  1. a) Što se kroz klanje kurbana postiže Allahova bliskost i naklonost. U tom smislu su i riječi Uzvišenog: “Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika…” (El-En'am, 162-163)

Pod obredima se ovdje misli na klanje kurbana kao čin postizanja Allahove bliskosti i naklonosti.

  1. b)Oživljavanje sunneta vođe pravovjernih, Allahova prisnog prijatelja i poslanika Ibrahima, alejhi selam, kome je (u snu) Allah naredio da, kao kurban, žrtvuje svoga sina Ismaila, alejhi selam, potom mu ga, (kada ga je pošao žrtvovati), zamijenio (po meleku poslanim) ovnom. U tom su smislu riječi Uzvišenog: “…i kurbanom velikim ga iskupismo.” (Es-Saffat, 107)
  2. c)Svojevrsno priuštenje izobilja mesa na Bajram, kako za čeljad tako i za siromahe.
  3. d)Svojevrsan vid zahvale Allahu na Njegovim blagodatima datim čovjeku u stoci.U tom su smislu i riječi Uzvišenog: “…jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi; tako smo vam ih potčinili da biste zahvalni bili. Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša.” (El-Hadždž, 36-37)

 

S obzirom da ovdje gdje živimo imamo otežanu mogućnost oko mjesta za klanje, da je teško naći kategoriju siromašnih za podijeliti 1/3 koliko ih sleduje, Islamska zajednica u saradnji sa Rijasetom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini realizuje ovu obavezu. Kurbani se kupuju od naših ljudi koji se bave stočarstvom u prvom redu od povratnika, te se kolju i djele u Bosni i Hercegovini i Sandžaku. Sa ovim propisom i realizacijom na ovaj način, pomažemo svoje i svoj kraj.

Ukoliko niste u mogućnosti da lično izvšite ovu obavezu mi Vam preporučujemo ovaj način.

 

Da nam kurbani budu naši nosači preko siraat ćuprije